Friday, May 23, 2014

Seva to Maa, but no Krupa to Patni – whom to pity??


Vaasanas at work for Modi!

"மின்னொடு
வானம் தண்துளி தலைஇ, ஆறாது
கல்பொருது இரங்கும் மல்லற் பேர்யாற்று
நீர்வழிப் படூஉம்" என்பது திறவோர்
காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியின்
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே;
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே."

(Pura nanuru – 192)

**************

From

Narendra Modi's wife: No invitation for swearing-in has been given to me so far, but if invited, I will surely go

by
 
Lakshmi Ajay | Ahmedabad | Updated: May 24 2014, 04:44 IST


She smiles child-like, soaking in the attention as the prime minister designate's wife. Jashodaben, 62,who will also be under SPG protection due to her status as a prime minister's wife, is awaiting an invitation to Modi's swearing-in ceremony in Delhi on Monday.

"It is the happiest thing for me that he has become the prime minister," she told The Indian Express on Friday, in an exclusive interview.

"No invitation has been given to me so far to attend it, but if I get one then I will surely go, why would I not go?" says Jashodaben, who is just back from a two-week tour of south India that ended at Tirupati.
Agreeing to take SPG cover, she says that she would even go to Delhi if called. "If he calls me I will go. After all it is my husband who is calling me and not someone else," she says.

From Modi's entire family, his mother Hiraba finds a special mention. "I shared a good rapport with Hiraba. She used to treat me well and we had briefly met once, years after our marriage. I may go and meet her."

Jashodaben says she last spoke with Modi on January 1, 1987 (the year in which Modi joined the BJP). Asked to recall a happy moment, she says coyly, "Once I had gone to meet him with Hiraba at the RSS shakha in Vadnagar. He had hurt his hand and I put medicine on it. Another time he had acted in a play called 'Ek Phool, Do Maali' for which I went. I told him later that he was very good in it. If it is in my fate that we are meant to be together then we will be. I have also moved forward in life because of him. I have never interfered in his life and neither has he in mine."

Flanked by her relatives, she takes questions at her nephew's modest tenement in Ahmedabad, dressed in a colourful floral saree teamed with a dark pink blouse and neatly pinned-up hair. Her right hand ring finger has a permanent vermillion mark, indicating her devout way of life.

This paper was the first to interview Jashodaben in January last, after Modi was announced the BJP's prime ministerial candidate. In April, Modi who used to put a dash in the spouse column in the affidavits filed so far, declared her as his wife

31 comments:

Anonymous said...

Thank you Ms Saranathan for having given this item emphasis. How can one respect a man who first hides the existence of his wife, then is forced to acknowledge that but continues to treat her as if she does not exist. What type of human being is Modi? Is he so obsessed with himself and his glory that he forgets the basic human decencies?

The NDA got 326 seats in parliament. There was an anti Congress wave that Modi capitalized on. Jayalalithaa got 37 out of the 39 seats in Tamil Nadu. She did so on her own track record of achievement.

Modi has already antagonized Jayalalithaa who represents the people's mandate in Tamil Nadu. He could have easily thought twice and not invited the SAARC heads of government and retained her informal support to have a 2/3rds majority in the Lok Sabha to introduce constitutional amendments. With her, Modi has a two thirds majority.

But no - he is busy arranging a huge Tamasha for his swearing in and not thinking through things carefully. He was thinking in terms of a publicity stunt by having all neighboring countries to clap hands as he is sworn in. Frankly, the inauguration means nothing. A person should have had a quick swearing in ceremony and got to the business of leadership immediately.

Being a successful Chief Minister does not mean a successful Prime Minister.

Bala said...

Madam Jayshree,

I saw some astrological predictions for the swearing in time of Narendra Modi on May 26th at 6 pm as PM.

With a little bit of knowledge in astrology, I thought of "looking" at it for some signs of what is indicated.

The day's star is Bharani, whose planet is Sukra or Venus, rasi lord is Mars and its athi devata is Yama.

From the bhava chart for 6 pm on that day, we find that Venus, Sun and Saturn are exhalted, a very favourable aspect indeed!

3 planets in exhaltation!

Venus, the lagnadhipadhi or the ascendent planet, Sun, which represents the ruler and Saturn, which represents the masses, are all exhalted.

Venus being the lagnadhipathi and Bharani being the day's star, the starting dasa is Venus dasa. Venus being exhalted, it will indeed be a beneficial start.

Natural benefics Mercury, Jupiter and Venus are all benefics in this chart!

In addition Jupiter aspects the lagna from the ninth house which augurs well for India spiritually after a long, long time! There will be transparency, not only rule of law but also respect for law. There will also be judicial activism.

Bharani being the star, shows us certain aspects : NaMo will go by his own rules, but will avoid causing concerns, worries or problems for others.He will have the capacity to grasp difficult concepts and has deep appreciation of many subjects. He will face serious obstacles though but will not go against conscience in trying to overcome such problems or obstacles.

Yama being the athi devata, it indicates that he will act without fear or favour towards others; in other words strictly by principles only, not on the basis of trying to please others to gain some benefits in return!

All these may indicate that he may be co-operative with all the states irrespective of whether that state had voted for BJP or otherwise, say in the case of Tamil Nadu, he may be sensitive to their problems concerning electricity or water disputes with Kerala or Karnataka.

But to please TN in solving its water problems will he alienate Kerala or Karnataka? This is where his Bharani star's athi devata yama's influence should be seen! He will be go strictly by the larger interests of the nation!

The same thing can be expected in his dealings with Bengal queen Mamta Banerjee with the illegal immigration problems. He will be successful in taming her and in bringing some order in Bengal.

Saturn is exhalted in the ascendent in libra. This indicates sasa yoga, which is indicative of a dictator! Since NaMo is criticised as an autocrat, will he become a dictator due to this sasa yoga?

Since saturn is in retrograde motion, this tendency will be reduced to a great extent.

Since Saturn represents the masses, his work will please the masses mostly, but since Sun, representative of the ruler, is also in exhaltation, there will be a balance of what should be done in the larger interest of the nation and what will be done by politicians in general to please the masses for vote bank politics.

The thithi is thrayodasi. It will indicate that in money matters, NaMo will be transparent and trust worthy.

Already there are news reports saying that he has a plan to bring out the huge black money stashed abroad. Perhaps he will fulfill this problem also to the huge relief of us Indians!

This may also be due to the star being Bharani, which indicates comforts, wealth etc.

Lord Sri Ram had 5 planets in exhaltation, viz, Sun, Venus, Jupiter, Mars and Saturn in exhaltation and with Moon in its own house. Sri Ram is associated with Ram Rajya.

With 3 planets Sun, Venus and Saturn in exhaltation and the benefic planet Jupiter aspecting the lagna from the ninth house of dharma, let us hope that NaMo will also create his own version of Ram Rajya!

Bala

Krishnan S said...

@ Romesh, Has the TN lady ever won back to back assembly elections like Modi? Is it a mean achievement to win 73 out of 80 seats in UP in hostile conditions? To replicate success across most of the states, is just like a fluke or something?

BTW, it is the arrogant lady who has antagonized Modi by skipping the swearing in ceremony on flimsy grounds and I am sure, the lady, in the coming days, will shout as usual that central govt is turning a blind eye to TN.
As to Jashoda ben's issue, if people start talking about personal life of the lady, then it will be more nastier. So, please refrain from talking about the personal life of PM elect.

jayasree said...

From

http://timesofindia.indiatimes.com/Home/Lok-Sabha-Elections-2014/News/Swearing-in-ceremony-Still-no-invite-for-Narendra-Modis-kin/articleshow/35530038.cms

Swearing-in ceremony: Still no invite for Narendra Modi’s kin

Bharat Yagnik & Kapil Dave,TNN | May 24, 2014, 03.43 AM IST

AHMEDABAD: He targeted one 'family' all through the campaign for the Lok Sabha elections. But PM-designate Narendra Modi, who has invited world leaders to his swearing-in ceremony in New Delhi on Monday, is yet to extend an invitation to his family.

No communication was received by family and friends till Friday evening, though many of them were keen to go to Delhi. Modi, it may be mentioned, had left his home when he was 17 and has hardly maintained contact with family members, with the exception of his mother, who he meets twice a year.

Eldest brother Somabhai Modi (72) said, "We will be watching the ceremony on TV."

Youngest brother Pankaj Modi (55), with whom Modi's mother Hiraba (92) stays in Gandhinagar, is also resigned to watching Modi taking oath on television. "There is no formal word. Moreover, Hiraba's health will not permit her to travel to Delhi. We will be watching the event at home on TV," said Pankaj, an official of the state information department.

Another brother, Prahlad (61), who runs a fair price shop, said he was very keen to go to Delhi. "Who would not want to see his brother taking oath as PM? If Narendrabhai sends an invite, I will surely like to attend."

Sister Vasanti (60) and her husband Hasmukh, who stay in Visnagar, have booked their train tickets for Delhi. "We have not received any formal invitation, but I had put a tilak on Narendrabhai's head when he took the CM's oath and I would like to do so now," says Vasanti.

Even the PM-designate's wife Jashodaben is expecting an invitation. In an interview to a local TV channel on Friday, she said, "If I am called to attend the swearing-in, why would I not go?"

Anonymous said...

I agree completely with Mr.Krishnan. People like Mr.Romesh still couldn't differentiate between the victories of Jayalalithaa and Modi. Can you say that an anti-DMK wave never existed in TN? The 2G case, family politics, and so many other DMK-phobia issues were the prime topics of her campaign and she thoroughly won riding on an anti-DMK wave. If you want to define success, you have to do it by citing Modi. Nobody can win with such a huge margin despite media lies and the bogus campaigns of his haters. 'Standing tall against all odds' will be one line to define Modi's victory.

Anonymous said...

Krishnan misses the point. How can a man hide the existence of his wife for so long and continues to treat her as if she does not exist. He lacks a basic human quality.

He is also fairly stupid to downplay Jayalalithaa who has repeatedly on many occasions turned the tide back on the atheist Karunanidhi. Tamil separatism is dead in Tamil Nadu due to several factors, one of which is her own religiousity and Indianness as opposed to 'Dravidian' racism.

A leader's life is in the public domain - personal life can not be hidden.

Modi is full of himself - he has an inflated ego.

Anonymous said...

Krishnan misses the point. How can a man hide the existence of his wife for so long and continues to treat her as if she does not exist. He lacks a basic human quality and sense of decency.

Krishnan is also evidently biased to downplay Jayalalithaa who has repeatedly on many occasions turned the tide back on the atheist Karunanidhi. Tamil separatism is dead in Tamil Nadu due to several factors, one of which is her own religiousity and Indianness as opposed to 'Dravidian' anti-Hindu racism.

A leader's life is in the public domain - personal life can not be hidden. The same applies to Modi. No twisted logic can hide this sad saga.

Dr Rama Krishnan said...

Seriously, what exactly is the point of this article, apart from another whinge from another sour grape? What is the point of quoting " Pura Nanuru"? It is not exactly one of the Vedas or Bhavat Gita, eh? Who ever wrote that poem was as human as one of us and was merely reflecting his opinion.Nothing else. From my point of view( opinion only)that this piece is written and published here to denigrate Modi Ji. Why rake up his personal life now? In the same way, JJ's personal life is not anyone's business either.If a politician's personal life affects the nation, policy or agenda, by all means publish it. I really admire Modi Ji for his decision to to keep his kith and kin away from him and thereby deny them any (mostly bad) political influence they might muster in the future. By all means, criticize NaMo for his policies and his political agenda.Matured Indians are not interested in the personal lives of the politicians.They have grown up. All these garbage reminds one of the paparazzi chasing Bollywood, Hollywood stars to get some sensational "NEWS".

Kudanthaiamudhan said...

As usual madam is engaged in mud slinging on modis image by raising a petty matter which is his personal and private matter. Modi is living like a sanyasi in his mind.As per the tradition of vaishnavam, an yethi or achariyan who comes out from his family to become a sanyasi will never see his wife eye to eye. Modi
who lost her connection before 50 years have no reason to see her just for mentioning her wife name in the E C nomination form out of compulsion.

Romesh lauded and praised high about jaya but one the fact remain is that this time she won in the parliamentary elections by shifting the entire blame on central government for their failure to release the power,funds for new projects and failure to solve fishermen problems ect. In 2016 also she would try to make a ground right now to blame again on modi government for not supporting tamilnadu but people are not fools to believe her any more. Modi will outsmart jaya like he decimated most of the parties in india. From nov 14, saturn transiting to her 4th sign and her dasa-bukthi jupiter-sani in 6/8 axis will show the adverse results from dec onwards.it could be in her health or in confrontation with central government as usual.

Kudanthaiamudhan said...

Madam raised this topic on the personal life of Modi. i request madam to give the story of true personal life of jaya also without any bias. was she married or having a child ?Any connection in hydrabad ect as normally talked in the earlier part of her political life.Looking forward to hear from u?

Sheela said...

Dear Madam,

i am disappointed with this post, while India turns new Era under MODI its time for us to wish him the best wholeheartedly. i guess you have some prejudice against Modi from the day he was announced chief last June which you may have good reasons.

with all due respects to the lady its better she does not entertain media, accept the fact that its EC rule which forced him to declare and go on without any expectations as she should have led so far. This will be a great service for her on her part to the nation than sensationalise issues thru crookish media.

Dr Rama Krishnan said...

@Romesh
"Krishnan misses the point. How can a man hide the existence of his wife for so long "
The existence of NaMo's wife is a public knowledge for some years, (at least in Gujarat). Your ignorance on this is your problem. Until the last election, every candidate had the option of leaving some questions blank in the nomination form, eg marital status. Many did not fill in this section. I believe MMS had not done it either. Someone can correct me on this. Only in this election, it had been made compulsory to fill in all sections. Nit picking on NaMo is just sour grapes. NaMO and wife both decided early in their marriage ( arranged by parents at an early age)to separate and to pursue their individual career and no one has the right to question their personal decision. NaMO is a Karma Yogi with Raja Dharmic sense and national interest overrides any individual's rights and longings. Shri Ragavendra swamy abandoned his wife to pursue higher spiritual goal. No, we do not condemn Swami Ji. Gandhi was a terrible husband and we still call him a Mahatma. Do not ever put NaMo in the Gandhian category though Modi himself has a lot of regards for him. By all means, criticize Modi on his policies. Dragging his wife into this is a shameful act.

Krishnan S said...

@ Romesh, if tamil separatism is dead as you claim, then why is the lady crackpot trying to fan it by boycotting the swearing-in?
Is the lady willing to throw open her personal life to public domain? After all, according to you - A leader's life is in the public domain - personal life can not be hidden.

harinee said...

I do not like this constant portrayal of Narendra Modi's wife in papers. It is no one's business what his marital status is and the only person who can raise fingers at him is his wife. Please stop playing conscience keeper on a private matter for which details are known only to the two.
And to rest its fairly well known that he has a wife years ago and that he prefers to live alone.
Amazing hypocrisy a guy who was CM had so many wives and illegitimate daughter but I didnt see newspapers make a noise then.

Anonymous said...

Krishnan,RK and Kudanthaiamudhan are perfectly right. When Ramachandra banished Sita, the people of Ayodhya rejoiced, but later found fault with him for having done so. The truth is 'It is not at all possible to satisfy all people'. However perfect you are, there will be someone to criticize for some petty issue, just like dragging in the personal life of Modi.

jayasree said...

I think whatever possible ideas I expected have been spelt by the readers by now. Two leaders evoke strong feelings and readers have spoken for and against each of them – without pre-thinking about the counter arguments to them. My intention is not to go into those arguments as they are not going to add a bit to the knowledge for what I am running this blog. But Modi does stay in the picture for the reason I stated in the very beginning of this post followed by the Purananuru verse. It seems none of them who wrote here understood what I wrote in the beginning and why I wrote. Let me explain. I don’t know how many people would be able to understand this but anyway I am writing so that someone sometime will understand. The reason why I posted this article is to put on record what I am going to write now.


I was like everybody here on my thoughts on Modi. In fact ever since the 2G issue broke out I had been consistently writing against UPA and for BJP and even wrote many times about the then upcoming Sun dasa of the BJP as a good period for coming to power by ousting out the Congress. At that time I was personally consulted by 2 leaders who have joined Modi’s cabinet. One of them even refused to believe that his horoscope shows that he would be in govt now. Its because BJP was nowhere in the reckoning at that time. I was doing a holistic approach of combining BJP’s horoscope and Indian horoscope. And I was consistently writing about BJP’s good times in sun dasa (running now) and had posted many articles in support of Modi. It is not right to say that I have a prejudice against Modi. Until recently I was posting articles in support of Modi. Even now I don’t oppose Modi but support him for the good work he is capable of doing for the country.


But I differed from rest of the people in that I did not close my eyes for things that are of him. As for me my interest in him or for that matter on any celebrity lies in checking what he or she is as revealed by their respective horoscopes. No astrologer of stature has said that Modi is a PM material, mainly because his horoscope doesn’t show a karmic balance of good vasanas.


People think that a horoscope is used to predict the future. But originally the horoscope shows one’s good or bad deeds done in the past birth. In the very beginning of Brihad Jataka, Varahamihira can be seen to talk about ‘Karmaarjitham pUrvabhavE sadadi” that astrology talks about the results of good and bad deeds done by people in their previous births. Almost all texts begin with saying this. A more clear description is given in Prasna Marga which says “Just as a lamp illumines objects in darkness, astrology reveals to us the effects of past karma. All the planets indicate clearly whether we are enjoying or suffering now as a result of our actions in the previous birth”.

(continued)

jayasree said...

Three planets in Modi’s horoscope are in zero degrees. The planetary degree is the first thing we see as the general rule. more a planet has travelled in a sign, it means the native has already progressed well in that planet’s significances. The farthest a planet has travelled is considered as “Atma Karaka” – the indicator of a person’s progress in spiritual ladder in the series of births. A planet in zero degree means a terrible lacuna in the significances of that planet.

Similarly with debilitated planets and combust planets. But in those cases the counter can happen in the present birth which is indicated by cancellation of them. But as far as zero degree position is concerned, it shows the lacunae and the counter can happen on the basis of avasthas. There is pramana for this in Parasara Hora sastra.


In my current research on a dreaded (karma nimittaja) disease of 100 horoscopes I find 10% of them having a planet of relevance to that disease in zero degrees. I am comparing the fatality of that with other 90%. The zero degree position is an issue of zero balance in that significance.


In Modi’s horoscope, it is appalling to see Sun in zero degrees signifying utter wrath of Shiva and Mercury in zero degrees signifying utter wrath of Vishnu! Sun signifying atman in zero degrees and Moon signifying Manas in debility is something we don’t expect in a person who can win the hearts of the people of the largest democracy of the world. His Atma karaka is Saturn that has crossed 29th degree but entered bhava’s zero degrees for both Libra and Scorpio lagna.

Though it is the only redeeming factor showing the carry-over of an exceptional tendency to work and work well, that it is in Kroora Sashtiyamsa and in sun’s asterism (which is in zero degree) which is in debility in Sashtiyamsa shows work -potential and a royal connection in the past which was not of a high order. Anyone seeing these factors would not think that he will be favoured by Destiny to reach the highest post which is earned through people’s support.


The most crucial factor that shows that things are different is his Mars which is also in zero degrees. Mars in zero degrees in its own house and going to debility in Navamsa must actually give him negative results on issues of authority, adamant nature and capability to lead, as Mars signifies commander in chief. It is from his Mars we know the way how Destiny plays in his life. People say that Mars is in Ruchaka yoga (for Scorpio lagna) which is one of the Maha purusha yogas. No, he does not have it as seen from his life. Ruchaka yoga person will be benefited by siblings and will have good relations with them.

Karunanidhi and Rajini kanth are celebrity examples of Ruchaka yoga. But Modi’s brothers cannot even get a treatment that the chai-walllah who was asked to propose his name could get. It is from his personal life equations, we or rather I get to know why inspite of the defects in his horoscope he has risen to this level.

Mars as the 7th lord stands for his wife. The day I came to know that he is very much a married man but has not lived with her while she continues to pine for him, I understood what these defects in his horoscope mean.

(continued)

jayasree said...

Zero degree sun as Baadhaka lord in marana avastha stems out the Baadhaka nature of Sun. That is why throughout the sun maha dasa he was under fire for Godhra but continued to remain in power. But that does not mean the wrath of Shiva had been minimised. There is some offence of the highest order done by this native in a previous birth. But he is not penalised for it. Why?


Zero degree Mercury in its own house did not diminish his Buddhi. He writes poems. He is the cleverest person in India today in manipulating anything for his purpose. How could that be when his mercury is in marana avastha? I have seen horoscopes where the same condition had dumped the person. But it didn’t happen with Modi. Why?


Zero degree Mars – which is aspected by Ketu and Saturn (in Bhava) does the Bhanga of Ruchaka yoga (for Scorpio lagna). But he has exemplary Martian qualities. How come?

Mano Karaka Moon is in debility. Some people may argue that Moon suffers no debility as it is Kendra to itself. But in reality, no. People do suffer due to its debility. Popular example is Rahul Gandhi who is running the dasa of Moon now. Same position with same lagna is there for BJP too. That is why we can’t say good about next dasa of Moon for BJP. In Modi’s case the reality picture is that his mother is the sufferer. When he became the CM for the first time, Modi did not invite her But she was hovering around the venue and was trying to get the glimpse of her son in the oath taking ceremony.. She was spotted by some and given a seat. That was his level of respect for mother and Motherhood. Until 3 years ago, she was not in picture at all. What came out later are obviously photo-ops.


(continued)

jayasree said...

Even on the day he gave the speech in the parliament he spoke about Country as mother and BJP as mother and described his work as service to them. But I could not help recalling what service he has done to his mother and what position he has given to his mother. What dignity he has given to his wife and siblings. Nothing.


These are not about personal life.
Read these articles for grasp of Dharma wrt mothers.

http://jayasreesaranathan.blogspot.in/2008/11/parents-as-god.html

http://jayasreesaranathan.blogspot.in/2013/01/some-insights-into-karma-guna-and-care.html

http://jayasreesaranathan.blogspot.in/2008/09/do-parents-have-rights-over-children.html

In one of the articles I quoted above, the topic was on a legislation that makes the parent sue the son for not taking care of him or her. It is in our penal code that the man can not break a marriage unilaterally. The wife has to give permission for the break up. The same law recognises Jashoda Ben as his wife and is going to give her SPG cover. But she has not been recognised as wife by Modi! What a travesty of understanding of Dharma when people say that she is pati-vratha lady doing penance for her husband and this man is a sanyasi!! Leave alone Dharma devatha, our country’s law would not accept this.

People go to the extent of saying that Modi is keeping off his siblings or lest they would abuse his position. What an injustice to them? The only simpleton celebrity in recent memory is Dr kalam. He too came from humble beginnings. He too was a lonely man. But he did not seclude his family members from getting the delight of seeing him become President and enjoy the respect in Rashtrapathi Bhavan. They did not misuse Kalam’s name and Kalam treated them in dignified way. The all-capable Modi too can make his family members get the dignity and remain away from misuse of his position. A person in his position must have made things proper by now such that these kinds of talks are not coming from them and from his wife. There is no use in finding fault with me for posting this here when what his family thinks do not show him in good light.


(continued)

jayasree said...

Coming to the point, the zero degree Sun, Moon and Mars besides debilitated Moon are not manifest in his fortunes but manifest in vasanas!

A person who can keep away from mother and cannot think of even giving her the delight of seeing his oath taking (even if she is ill, there is no dearth of facilities to airlift her to be brought to the venue) talks of India as mother. His non-thought about mother can happen only if he is carrying an intense distance from the mother in a previous birth. Likewise the non-thought about the wife can happen as a vasana developed by a hatred or non-thought about wife in a previous birth. Similar thing with siblings (mars) only if there is an intense hatred for siblings in a previous birth. Perhaps this blog can give an idea of how an atman carries the impressions and works on them in another birth.

http://jayasreesaranathan.blogspot.in/2009/12/karma-and-responsibility-article-by_09.html

These strong vasanas on mother, father (sun), siblings and wife (mars) are what is making Modi that he is in personal life and not any lofty karma of sanyas yoga. His life has shown that he is born with a strong attachment to the religion in which he is born and the power to grab control of authority and land. Such a person if born in any other faith will toil for that faith. But that he is born in Hindu faith had made him cling to that, work for that and revive that.

In nearly 1000 years of troubled history of India marred by invasions by other religionist hurting Hindu matha and Hindu Dharma, it is for the first time under Modi that the entire India had stood together (polarised voting). Never before the entire country was without the influence of alien religion. His call for SAARC heads also looks ominous in that they all come under united Bharat that was 1000 years ago. Does it mean that Modi is a Yuga Purush? No his horoscope and his vasanas as seen in his personal life shows that he is not.

Instead Destiny or Time seems to have used his intense vasanas to set right a wrong that was started 1000 years ago in the land where Modi was born. Then who is he to do all these with terrible vasanas on parents, siblings and wife as seen by sun, moon and mars and a more terrible wrath of Shiva (Sun) and Vishnu (Mercury)? Does choice of Varanasi as his constituency, his work in Rath yatra for Rammjanma Bhumi restoration, he becoming the first ruler of entire India (like Chakravarthy of olden days) somewhat reviving the practice of worshiping Shiva at Kashi for the first time in all these 1000 years – how could these happen without a Karmic design?

(continued)

jayasree said...


I see a parallel in the history of India in these 1000 years and see him as an incarnation whose staunch inclination to the faith of birth was used by Time to set right what was done terribly in a previous birth. Some of his words spoken from the time of his acceptance speech in parliament till now are packed with ominous connections to his previous incarnation and vasanas and a desire of his Atman to set right things that were destroyed in a previous incarnation.

A similar person in contemporary India is Karunanidhi who has a fantastic horoscope. I have written somewhere in my blog about his Karmic balance and how he had fallen from an exalted birth like in a snake and ladder game. His antharatman must be crying for whatever he has been doing. But Time will give him a chance to rectify whatever damage he had done including a chance to build Ram Setu in a future birth. At that time he will be glorified by people who have no knowledge about the damages he had done as Karunanidhi. That is the way Time or Dharma Devatha self corrects the man and the world.

People also are given a choice and chance to use their strong vasanas to get what they didn’t get in a previous birth or set right a wrong that was done not for selfish purpose but as an adherent to the faith of birth. That is what is called swabhava related to swadharama. Destiny rewards swabhava steeped in Swadharma. May be my article in The Hindu written in 2002 could throw a light on this :-

http://www.hindu.com/thehindu/edu/2002/08/27/stories/2002082700060200.htm

That is why people in the know of sastras of this kind don’t glorify the so-called great man as they can see the past. They don’t abuse a lowly born for they can know what past they could have had. The Purananuru verse that I quoted says just that. Someone asked whether that verse is Vedas or Gita. That poem says “திறவோர் காட்சியின் தெளிந்தனம் ஆகலின்,” – those who analyse these have understood from the sastras do not do this -பெரியோரை வியத்தலும் இலமே;
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே." It is the gist of all sastras – Vedas and Gita including. (I can quote Gita verses here). This poem was written by an astrologer – Kaniyan Poonkundran.

What is their past as seen from the vasanas make them understand that these great people or lowly people are after all like sticks that are directed by the flow of stream. “நீர்வழிப் படூஉம்"

People with extreme vasanas are rare to find. But such people who had accumulated their past karma due to their steadfastness in the faith they were born are duly rewarded by Time which uses them for change of Time. Gandhi, Karunanidhi and now Modi demonstrate such past karmas buttressed with strong vasanas. It is because of this that famous Purananuru verse starts as “Yaadum oorE, Yaavrum Kelir”. The original commentary given by unknown people of yore says that it is because one can be born great or lowly depending on the past karma, we consider everyone as relatives and every country as our country. The commentators say that this implies that great could have been born lowly in another country and done mean things and vice versa for lowly things. We also may have born like that in the past. So all the world is ours and all the people are ours.


Modi and Karunanidhi are best examples of how vasanas and attitude must be read from a horoscope. They are persons with extreme vasanas. They make extreme impact in their rebirth. However they have to clear the back log on personal lives in future births.

Dr Rama Krishnan said...

No one, I repeat, no one has the right to question NaMo about his wife and their relationship. It is personal,private matter and please keep out, thank you. You can interfere only if such relationship affects the nation, his policies or he gets influenced by his wife. It is high time other politicians follow NaMo's way and keep their relatives away from their office. It is not meant to be seen as a slur on the relatives character. It is a simple precaution. Why dangle a carrot in front of the rabbit and blame it for taking a bite? Another idiotic suggestion is that NaMo should have arranged (on tax payers money I presume) air transport for his mother for the inauguration ceremony. He will be damned if he does this and will be damned if he does not do this too.Nit picking and height of hypocrisy. Like other reader, I am eagerly waiting for similar article on JJ's personal life.Good for the goose is good for the gander!

Anonymous said...

I resent the point Jayasree made that no commentator understood why she referred to the Puranaanooru. I did but I did not comment on each point she made looking at the larger picture instead.

There is arrogance in her tone that does not help.

Now to the original research she has done on vasanas or samskaras (as Patanjali calls them) or sankharas (as they were referred to by the Buddha).

That needs to be a stand alone article, not lost in the comments section of an innocuous post. It needs to be read by many, not just to have insights on Modi but on their own lives.

The Samskaras (to use the nomenclature of Patanjali) reveal the predispositions of an individual in this birth due to past karma/actions. It shapes the deep character of a man with its strengths and flaws. Its central to explaining why one individual is an alcoholic while another is a saint.

The whole dimension of Karma, Samsara and the Samskaras/Vasanas need to be re-emphasized in contemporary Hinduism to provide meaning to many of us lost in the viccisitudes of life.

Now to Modi. He invited Sharif while the Pakistani army continued firing across the line of control in Kashmir. What sort of gesture is that! Modi is clearly no Kautilya although he will indeed be better than the Congress.

The criticism is only intended to forewarn, not detract. Its only because we care for Hinduism first and personalities later.

Anonymous said...

Translation of Puranaanooru poem 192 for those who can not read Tamil.

Every city is your city. Everyone is your kin.
Failure and prosperity do not come to you because others have sent them.
Nor do suffering and the end of suffering.
There is nothing new in death.
Thinking that living is sweet, we do not rejoice in it.
Even less do we say, if something unwanted happens, that to live is miserable.
THROUGH THE VISION OF THOSE WHO HAVE UNDERSTOOD, we know that a life, with its hardship, makes it way like a raft riding the water of a huge and powerful river roaring without pause as it breaks against the rocks because the clouds crowded with bolts of lightening pour down t heir cold drops of rain.
And so we are not amazed at those who are great and even less do we despise the weak!

jayasree said...

Thanks for the translation Mr Romesh. But sorry to say / or arrogant to say(:-)) that there are factual mistakes in the translation in the latter part on rains.

I am giving below the original commentary from undated past as retrieved by Dr U.ve. Sa

”எமக்கு எல்லாம் ஊர்; எல்லாரும் சுற்றத்தார்; கேடும் ஆக்கமும் தானே வரினல்லது, பிறர் தர வாரா; நோதலும் அது தீர்தலும் அவற்றையொப்பத் தாமே வருவன; சாதலும் புதிதன்று; கருவில் தோன்றிய நாளே தொடங்கியுள்ளது; வாழ்தலை இனிதென்று உவந்ததும் இலம்; ஒரு வெறுப்பு வந்தவிடத்து இன்னாது என்று இருத்தலும் இலம்; மின்னுடனே மழை குளிர்ந்த துளியைப் பெய்தலான் அமையாது கல்லை யலைத்து ஒலிக்கும் வளவிய பேர்யாற்று நீரின் வழியே போம் மிதவை (மிதவை – தெப்பம்) போல அரியவுயிர் ஊழின் வழியே படுமென்பது நன்மைக் கூறுபாடறிவோர் கூறிய நூலாலே தெளிந்தோமாகலான், நன்மையான் மிக்கவரை மதித்தலும் இலேம்; சிறியோரைப் பழித்தல் அம்மதித்தலினும் இலேம்.”

On the suggestion of stand alone article on samskaras / vasanas, these things can not be and must not be written in an open forum like this. Only to those who have come up to some level of understanding things like this, this must be given by talks depending on the questions raised by the listener as and how he / she understands. Otherwise we will be getting the kind of comments as here. (arrogance again:-))

That is why I put in a nutshell in the beginning and waited for some query to come up. Otherwise I would not have delved into the details.

Sheela said...

Dear Madam,

i agree with you in an open forum, with different perception levels & for novices its difficult to understand your inner thoughts on a mass Leader. On a lighter vein I refrain discussing about Modi to one of my dear colleague @ office to avoid confrontation such is passion either love or hate Modi.

His life has become a series of photo ops whether he visits his mother or a temple. he has no choice but to manipulate opponents missiles to his favour & win the battle.

he has earned for his family and cooked meals for his siblings when their mother was away on work as a growing smart kid.Is this not a seva? I donot suspect his visits to mother as false.

He is very clear in keeping his immediate family @ safe distance as there no end to expectations in samsara.

what can one suggest a man who has interest to live in Himalayas or Gir forest and fondness to stay alone? its destiny which dragged him into Politics and make whole world to discuss each n every action of him.

Still India is fortunate to have absolutely a rare dedicated PM in its history.

chidha@bala said...


Namaste Jayasree ji,

I am a huge admirer of your writings on Dharma, Astrology & Hindutva.

I completely understand the subtle points you raised in this article in the context of Purananuru Verse.Anyone who is follower of Hindutva Ideology will not become a follower of Personality cult. I am a RSS Swayamsevak, I support BJP & Modi, But I cannot be a blind fan and be part of personality cult. It is time people realize that Ideology is supreme not individuals. Modi deserves credit for massive victory but that doesnt make him unquestionable authority.

Coming back to the Astrological details you pointed in comment section. You mentioned that
"No astrologer of stature has said that Modi is a PM material, mainly because his horoscope doesn’t show a karmic balance of good vasanas. "

I consider K N Rao as my Astrological mentor, I have been following his article in JournalOfAstrology. He predicted BJP will form government with the help of NDA allies in Jan 2013. He never explicitly talked about Individuals in BJP becoming PM, But he hinted that Sushma Swaraj, Arun Jaitley & Narendra Modi horoscopes are strong enough to attain PM position.


In May 12 2014, he for the first time discussed Narendra Modi's horoscope and predicted that he will become PM.[If the details given to him were correct].

Please refer to this article here and share your thoughts.
http://www.journalofastrology.com/article.php?article_id=466


Btw, I hope you are taking Scorpio Lagna for Modi.At one point you mentiond Mars as 7th lord. That is why I am confused whether you are taking Scorpio or Libra as Lagna.

Regards,
Chidambaram Iyer

jayasree said...

I am taking Libra lagna for Modi. I read the article you sent. With due respects to Mr KN Rao, he was not certain in the beginning on Modi but only in Dec 2013 article he had written about Modi as PM.

My research article in Jan 2013 issue of Astrological Mag does not take into account lagna. It is a method derived from horoscopes of past PMs. In that, Modi's does not fit in. If this method does not work, we have to look for other ways to form a method.

chidha@bala said...

I agree, Shri K N Rao did not write explicitly about PM Prospects of Narendra Modi in 2013. He did mention Modi as potential PM as a passing reference along with Jaitley & Sushma without any astrological analysis. He made precise astrological prediction on BJP reclaiming power as early as Jan 2013 without any reference to PM aspirants.He analyzed Modi's chart in detail only by end of April 2014.

Fortunately, Jaimini system makes Ascendant redundant, When we analyze the horoscope using Jaimini as KN Rao did in his article, It clearly shows his elevation due to conjunction of Atmakaraka& Amatyakaraka from Tula Rashi Pratyantar Dasha(Mesha-Mesha-Tula) in Jaimini Chara Dasha. AmK Venus is favorably placed in 11th house of elevation in Navamsa & aspecting 11th house in Dasamsa chart, irrespective of the time we choose on Sep 17,1950 Jaimini Karakas doesnt change.

jayasree said...

Thanks for the details Mr Chidambaram Iyer.

Dr Rama Krishnan said...

Chidda@Bala
I agree with you. No one should be hero worshiped including Modi. If people hero worship him,then it is their problem, not Modi's. All I am asking is,to use an Aussie phrase,give the man a fair go. No nit picking and drag his past personal life. Give him time and wait patiently and then make judgments on his PERFORMANCE. I respect Madam Ji but this article is unwarranted and reeks of hypocrisy.